top of page

Algemene voorwaarden

  1. De facturen zijn betaalbaar netto, binnen 14 dagen na factuurdatum.

  2. Er zijn geen contante kortingen toegestaan.

  3. Ingeval van niet betaling op de vervaldag, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 12% per jaar verschuldigd.

  4. Indien binnen 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een aangetekend schrijven tot aanmaning, zal benevens de verwijlinteresten, het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van € 50,00 per factuur. Bij niet betalingen van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

  5. Klachten betreffende uitgevoerde werken en leveringen dienen schriftelijk te gebeuren binnen 5 werkdagen na levering.

  6. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en interesten. De levering gebeurt evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De koper zal de leverancier ( of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte de door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

  7. Bij gebeurlijke geschillen is alleen de rechtbank van koophandel te Gent bevoegd.

bottom of page